Aday Öğrenciler

YKS KILAVUZLARINDA YER ALACAK KOŞUL VE AÇIKLAMALARA İLİŞKİN İŞLEMLER
 
Programa ilişkin bilgiler Açıklama
İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulamasına ilişkin koşullar Hazırlık sınıfı bulunmamaktadır.
Staj, eğitim modeli
 
Staj çalışması ve süreleri;
Madde 6.
 • Öğrenci, lisans eğitiminin dördüncü yarıyılını tamamladıktan sonra staja başvurabilir. Staj, esas olarak eğitim?öğretimin fiilen yapılmadığı Yaz Dönemi’nde yapılır.
 • Peyzaj Mimarlığı Bölümü stajları ofis stajı ve fidanlık stajı olarak iki şekilde yapılır.
 • Stajlara fiilen devam zorunluluğu vardır. Ancak, Sağlıkla ilgili mazeretinden dolayı stajının 1/10’una devam edemeyen ve bunu sağlık raporu ile belgeleyen öğrencinin stajı, ilgili staj komisyonu tarafından kabul edilebilir. Başarılı olamayan veya stajına devam etmeyen öğrenci stajını yenilemek zorundadır.
 • Staj çalışmaları ilgili bölüm staj komisyonu başkanı tarafından onaylandıktan sonra Sigorta işlemlerinin tamamlanabilmesi için öğrenci staj başlangıç tarihinden en az on beş iş günü önce başvuru için gerekli tüm evrakı Staj Birimi’ne teslim etmekle yükümlüdür. Onaylanan stajlar ilgili bölüm staj komisyonu tarafından izlenir ve yürütülür. Onaylanan staj tarihleri ve yeri değiştirilemez.
 • Staj süresi öğrencilerin fiilen çalışması kaydıyla altmış iş günüdür. Bu sürelere ders uygulamaları dâhil değildir.
 • Stajı tamamlanmadıkça öğrencilere diploma veya mezuniyet belgesi verilmez.
 • Staj yaptırılan öğrenci bir staj döneminde otuz iş günü staj yapabilir. Öğrenciler staj sürelerini 30’ar iş günü ile en fazla iki staj döneminde veya altıncı yarıyıldan sonra 60 iş gününü bütün olarak tek staj döneminde tamamlayabilir. Staj süresinde eksiklik bulunan öğrencilerde süre sınırı aranmaz.
 • Mezuniyetine en çok sekiz AKTS kredisi kalmış olan öğrenci ya da devam zorunluluğu olmayan öğrenci stajını akademik dönem içinde yapabilir.
Staj Başvurusu ve Yerleri
Madde 7.
 • Uygun staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir. Bununla birlikte; ilgili bölüm staj komisyonu öğrencinin istenilen nitelikte staj yeri bulabilmesini kolaylaştırmak için iş yerleriyle gerekli temas ve girişimde bulunabilir.
 • (2)Öğrenciler, buldukları staj yerlerini ilgili bölüm staj komisyonu başkanına bildirerek gerekli onayı aldıktan sonra, söz konusu yerlerde staj yapabilirler.
 • (6) Her öğrenci kendisine ayrılan staj yerinde stajını yapmakla yükümlüdür.
 • (7) Staj dosyaları her yıl en geç derslerin başladığı tarihten itibaren on beş iş günü içinde ilgili bölüm staj komisyonuna teslim edilir. Zamanında dosyasını teslim etmeyen öğrencinin stajı kabul edilmez.
 • (8) Staj defterleri ve sicil fişleri staj komisyonu üyeleri tarafından incelenir. Yeterli görülmeyen stajlar kısmen veya tamamen ilgili bölüm staj komisyonu gerekçeli kararıyla iptal edilebilir.
 
Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemelerine ilişkin koşullar Özel bir koşul olmamasına karşın uygulama dersleri ve arazi çalışmalarında araziye uygun kıyafetler tercih edilmelidir.
Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme
 • Çeşitli ölçülerde kâğıtlar (eskiz, bristol, aydınger vb.),
 • Çeşitli özellikte çizim kalemleri (kurşun kalemler, rapido kalemler vb.),
 • Çizim aletleri (T cetveli, gönye, pergel vb.),
 • Çeşitli boya kalemleri (kuru boya, toz boya, keçeli boya vb.),
 • 2D ve 3D görselleştirme programlarına sahip bilgisayar (Autocad, Sketchup, Lumion, Photoshop, 3ds Max vb.),
 • Çizimlerin saklandığı bazukalar, resim çantaları vb.,
 • Maket malzemeleri (karton, kâğıt, minyatür donatı elemanları vb.),
 • Arazi uygulamalarına yönelik önlük, eldiven vb.
Programın içeriği Peyzaj Mimarlığı Bölümü Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi altında yer alan ve 4 yıllık teorik ve uygulamalı eğitim öğretimi kapsayan bir bölümdür. Peyzaj Mimarlığı doğal ve kültürel kaynakları ve fiziksel çevreyi insan yararı, mutluluğu, güvenliği, sağlığı ve konforu için estetik, ekolojik, işlevsel ve bilimsel ilkeler çerçevesinde ele alan, mekan ve yaşam alanı oluşturan, biyoçeşitliliği destekleyen arazi planlaması, tasarımı, uygulaması, yönetimi, koruması ve onarılması gibi konuları kapsayan ülkesel, bölgesel, kentsel ve kırsal ölçekte fiziksel planlar içerisinde yer alarak kültürel ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilirlik adına ekolojik öncelikli projeler üretilmesini sağlayan, bitki materyali, planlama ve tasarım ve peyzaj teknikleri anabilim dallarına sahip bir daldır. Öğrenciler 1. Sınıftan itibaren teorik ve uygulamalı dersler olan ekoloji, toprak, planlama, tasarım, bitki tanıma, proje, temel tasarım, mimari tasarım, mühendislik bilgisi gibi dersleri alarak 4 yıllık eğitim süreci sonunda peyzaj mimarı unvanını alır. Eğitim öğretim sürecinde belirtilen zamanlarda ve sürelerde ofis ve fidanlık olmak üzere 2 farklı staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.
 
Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânlarına ilişkin koşullar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 46’ncı maddesine istinaden Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştırılmaktadır.
Aylık çalışma süresi en fazla 50(elli) saattir.
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar
MADDE 6
 • (1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde çalıştırılabilir:
 • Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,
 • Disiplin cezası almamış olmak,
 • Yetim maaşı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak,
 • Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
 • Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
 • Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
 • Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
 • (2) Deprem, sel gibi doğal afetlerden zarar gördüğünü, şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrencilerden normal eğitim-öğretim süresi içinde okuyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak dışında yukarıdaki şartlar aranmaz.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Staj Yönergesi: http://mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/muhendislik-erdogan-edu tr/2019%20Staj%20Klas%C3%B6r%C3%BC/M%C3%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0K%20FAK%C3%9CLTES%C4%B0%20STAJ%20Y%C3%96NERGES%C4%B0.pdf
Kısmi Zamanlı Olarak Çalışacak Öğrencilerde Aranacak Şartlar: http://sks.idari.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/sks-idari-erdogan-edu-tr/Duyurular/kzo%20ilan%202019.PDF
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü Program İçeriği: http://peyzaj.mmf.erdogan.edu.tr/Files/ckFiles/peyzaj-mmf-erdogan-edu-tr/brosur_peyzaj%20mimarl%C4%B1%C4%9F%C4%B12.pdf